Wednesday, 29/06/2022 - 23:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Sơn

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

(Thực hiện từ ngày 07 tháng 9 năm 2020)

 


 

6A -  Đ.Dịu

6B - N.Hương

6C – Đức

7A -P.Hương

7B -Danh

7C - Sen

8A- Ái

8B Phương

8C - Liên

9A - Minh

9B  Thuyên

9C- N Dịu

 

 

2

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Toán

Dịu

Sinh

Thương

Anh

Liễu

Anh

Miến

Văn

Hương

Văn

Sen

Văn

Thuyên

Tin

Mai

Nhạc

Hằng

Văn

Liên

Toán

Minh

Sử

Huyền

Sinh

Thương

Toán

Đức

Văn

Dịu

Văn

Hương

Sinh

Hiện

Toán

Dịu

Tin

Mai

Văn

Sen

Văn

Liên

Toán

Minh

Hóa

Phươn

Toán

Áí

Anh

Liễu

Văn

Hương

Sinh

Thương

Văn

Hương

Toán

Danh

Anh

Miến

Toán

Áí

Nhạc

Hằng

Tin

Mai

Sử

Huyền

Văn

Thuyê

Hóa

Phươn

Văn

Hương

Anh

Liễu

Toán

Đức

Tin

Mai

Anh

Miến

CD

Sen

Nhạc

Hằng

Toán

Danh

Toán

Minh

Hóa

Phươ

Sử

Huyền

Văn

Dịu

 

 

3

Toán

Dịu

CD

Phương

Toán

Đức

TD

Hiện

Văn

Hương

Sử

Huyền

Địa

Len

Toán

Danh

CN

Dũng

Sinh

Thương

TD

Gấm

Toán

Áí

Tin

Dũng

Toán

Đức

CN

Hợp

Toán

Danh

Văn

Hương

Toán

Dịu

Hóa

Phươn

Anh

Liễu

Địa

Len

Huyền

Anh

Miến

TD

Gấm

CD

Phương

CN

Hợp

Tin

Dũng

Sử

Huyền

TD

Hiện

Văn

Sen

Toán

Áí

Hóa

Phươn

Văn

Liên

TD

Gấm

Sinh

Thương

Huyền

CN

Hợp

Tin

Dũng

CD

Phương

CD

Sen

Sử

Huyền

TD

Hiện

Anh

Liễu

Địa

Len

Hóa

Phươn

Anh

Miến

Văn

Thuyê

Sinh

Thương

x

x

x

x

x

x

Sinh

Phương

CD

Sen

Sinh

Gấm

CD

Thuyên

CN

Dũng

Anh

Liễu

CD

Liên

Huyền

Anh

Miến

4

Anh

Liễu

Văn

Hương

TD

Gấm

Huyền

Toán

Danh

Địa

Len

Sinh

Thương

TD

Hiện

Sử

Huyền

Anh

Miến

Toán

Minh

CN

Dũng

TD

Gấm

MT

Phương

Văn

Dịu

Địa

Len

Huyền

CN

Áí

TD

Hiện

Sử

Huyền

Sinh

Thương

Toán

Minh

CN

Dũng

Anh

Miến

Văn

Hương

Anh

Liễu

MT

Phương

Toán

Danh

Tin

Mai

Huyền

Văn

Thuyên

Sinh

Thương

Toán

Minh

Văn

Liên

Anh

Miến

Văn

Dịu

MT

Phương

TD

Gấm

Anh

Liễu

CN

Áí

Địa

Len

Tin

Mai

Văn

Thuyên

Văn

Sen

TD

Hiện

Văn

Liên

  Nhạc

Hằng

Văn

Dịu

x

x

x

x

x

x

Tin

Mai

CN

Áí

Sinh

Gấm

Sử

Huyền

Văn

Sen

Thắm

CN

Dũng

CD

Liên

Nhạc

Hằng

 

 

5

Sử

Huyền

Tin

Dũng

Văn

Dịu

Nhạc

Hằng

Toán

Danh

TD

Hiện

Anh

Liễu

Thắm

MT

Phương

Sinh

Thươn

Toán

Minh

Hóa

Phươn

Tin

Dũng

Hợp

Văn

Dịu

TD

Hiện

Anh

Miến

Nhạc

Hằng

MT

Phương

Toán

Danh

Anh

Liễu

Toán

Minh

Sinh

Thươn

Địa

Len

Hợp

Sử

Huyền

Toán

Đức

Toán

Danh

TD

Hiện

Anh

Miến

Tin

Mai

Anh

Liễu

Toán

Minh

Huyền

Hóa

Phương

Sinh

Thươn

Địa

Dịu

Sinh

Thươn

Sử

Huyền

Anh

Miến

Nhạc

Hằng

Toán

Dịu

Toán

Áí

Tin

Mai

CN

Dũng

Hóa

Phương

Địa

Len

Huyền

Toán

Dịu

Toán

Đức

Hợp

x

x

x

x

x

x

CN

Thắm

MT

Phương

Tin

Mai

Địa

Len

Huyền

Toán

Áí

 

 

6

Văn

Huơng

Địa

Dịu

CN

Hợp

Anh

Miến

Địa

Len

Văn

Sen

Sử

Huyền

Anh

Liễu

TD

Hiện

Văn

Liên

TD

Gấm

Tin

Mai

Văn

Huơng

CN

Hợp

Anh

Liễu

Địa

Len

CN

Áí

Văn

Sen

Văn

Thuyên

Sử

Huyền

Văn

Liên

Tin

Mai

Anh

Miến

TD

Gấm

CN

Hợp

Anh

Liễu

Địa

Dịu

CN

Áí

MT

Phương

Địa

Len

Sinh

Thương

TD

Hiện

Văn

Liên

TD

Gấm

Tin

Mai

Anh

Miến

Anh

Liễu

Nhạc

Hằng

Tin

Dũng

MT

Phương

Tin

Mai

CN

Áí

TD

Hiện

Sinh

Thương

Sử

Huyền

Anh

Miến

Văn

Thuyê

Văn

Dịu

x

x

x

x

x

x

Văn

Hương

Sinh

Hiện

MT

Phương

CN

Thắm

CN

Dũng

Sinh

Thương

Nhạc

Hằng

Văn

Thuyê

CD

Dịu

 

 

7

TD

Gấm

Toán

Đức

Nhạc

Hằng

Toán

Danh

Anh

Miến

Sử

Huyền

Thắm

Hóa

Phươ

Toán

Minh

Tin

Mai

Địa

Len

Toán

Áí

Sinh

Thương

TD

Gấm

Toán

Đức

Văn

Hương

Sử

Huyền

Anh

Miến

Toán

Áí

CD

Sắn

Hóa

Phươ

Toán

Minh

Tin

Mai

Địa

Len

Nhạc

Hằng

Văn

Hương

Sinh

Thương

Sử

Huyền

Văn

Hương

Toán

Dịu

Hóa

Phươ

Toán

Danh

Anh

Liễu

Địa

Len

Toán

Minh

Tin

Mai

Toán

Dịu

Văn

Hương

TD

Gấm

Sinh

Phương

Toán

Danh

Tin

Mai

Anh

Liễu

Văn

Sen

CD

Sắn

Văn

Liên

Văn

Thuyê

Văn

Dịu

SH

Dịu

SH

N.Hương

SH

Đức

SH

P.Hương

SH

Danh

SH

Sen

SH

Áí

SH

Phương

SH

Liên

SH

Minh

SH

Thuyê

SH

Dịu

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 4
Tháng 06 : 293
Năm 2022 : 5.480